اهداف
our_vision

بهبود در اجرا و تحویل پروژه ها و بهره مندی از توانمندی های فنی و قابلیت های مدیریت پروژه به منظور کاهش زمان و هزینه های پروژه توأمان با بهبود کیفیت.

مدیریت بهینه سرمایه انسانی از طریق ایجاد فرصت های برابر در محیطی امن، بالنده و کارآفرین به منظور توانمند سازی مدیران و کارکنان، ارتقاء سطح علمی و تخصصی، حمایت از نیروهای موثر و اندیشه های خلاقانه آنان.

ارتقاء جایگاه شرکت و توسعه سهم بازار و سبد پروژه ها از طریق رقابت سالم و حضور فعالانه در سطح کشور و بین الملل و همچنین ایجاد شرایط همکاری و مشارکت با شرکت ها و سازمان های مطرح جهانی

حفظ محیط زیست، بهبود مستمر عملکرد ایمنی و بهداشت با تأکید بر پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور

تماس با ما

ایران - تهران - خیابان بزرگراه کردستان - خیابان شیراز جنوبی - کوچه یاس ۱۸آدرس:
(+98 21)88033086فکس:
(+98 21)88613300تلفن: